7/3/12

Για να μην ξεχνιόμαστε... U.E.F.A.UCK OFF!!!

Please don't go to EURO 2012... don't support the murderers!!! 
Si prega di non andare a EURO 2012 ... non supportano gli assassini!!!
Παρακαλώ μην πάτε στο EURO 2012 ... μην υποστηρίξετε τους δολοφόνους!!!
EURO 2012 ye gitmeyin... katilleri desteklemeyin!!! 
Bitte nicht an der EURO 2012 gehen ... unterstützen nicht die mörder!!!
S'il vous plaît ne pas aller à l'EURO 2012 ... ne prend pas en charge les meurtriers!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: